Skip to main content Skip to search

Kodeks postępowania

Działamy zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami praw człowieka, pracy i społeczeństwa. Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do ABR Consulting Group Sp. z o.o., kontrahentów, konsultantów, agentów, podwykonawców i innych dostawców towarów i usług, a także klientów (“partnerzy handlowi” lub “partnerzy”) Klienta i wszystkich jego podmiotów zależnych. Z pewnością, żadna część Kodeksu nie będzie obowiązywać w zakresie, w jakim naruszałoby to obowiązujące prawo.

Każdy partner biznesowy jest odpowiedzialny za zapoznanie się z Kodeksem i przestrzeganie jego standardów. Naruszenie Kodeksu może doprowadzić do rozwiązania umowy partnerskiej z Klientem. Ważne jest również, aby pamiętać, że wiele sekcji Kodeksu jest opartych na wymogach prawnych krajów, w których działa Klient, tak, że naruszenie Kodeksu może również wiązać się z łamaniem prawa, co może oznaczać cywilne lub karne ściganie sprawcy.

Odpowiedzialność partnera biznesowego za zgodność z niniejszym Kodeksem oznacza, że ​​”kolejne zamówienia” nie zwalniają z naruszenia Kodeksu: Żaden pracownik Klienta na żadnym szczeblu organizacji nie jest upoważniony do naruszenia Kodeksu postępowania ani nie poleca partnerowi biznesowemu naruszenia tego Kodeksu postępowania dla partnerów handlowych.

Zgodność z przepisami

Partnerzy biznesowi muszą postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami podczas prowadzenia interesów. Jeśli napotkasz sytuację, w której niniejszy Kodeks jest sprzeczny z lokalnym prawem, należy na to zwrócić na uwagę.

Pranie pieniędzy

 • Pranie pieniędzy oznacza wprowadzenie aktywów (nie tylko gotówki) z przestępstw do regularnego cyklu finansowego i gospodarczego.
 • Pranie pieniędzy jest przestępstwem w państwach członkowskich UE, Stanach Zjednoczonych, Chinach i wielu innych krajach.
 • Żaden pracownik, niezależnie lub we współpracy ze stronami trzecimi, nie może podejmować działań, które naruszają obowiązujące przepisy dotyczące prania pieniędzy.
 • W przypadku, gdy wymagane są wątpliwe transakcje finansowe polegające na przekazaniu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, wymagana jest uprzednia weryfikacja i zatwierdzenie przez skarbnika.

Antymonopol i konkurencja

Wszyscy partnerzy biznesowi, agenci i podwykonawcy muszą przestrzegać przepisów krajowych i polityki Klienta regulującej kwestie konkurencji i ochrony konkurencji.

Integralność dokumentacji klienta

Jako partner biznesowy klienta, jesteśmy odpowiedzialni za dokładność wszelkich informacji, które raportujesz, wprowadzanych danych lub generowanych dla Klienta dokumentów lub dotyczących Klienta. Celowe wprowadzanie lub podawanie jakichkolwiek fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych danych w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

Wszystkie dokumenty handlowe i pisemne komunikaty są uważane za oficjalne dokumenty firmy i mogą stać się publicznie dostępne.

Wykorzystanie informacji poufnych

Partnerzy biznesowi, którzy mają dostęp do poufnych informacji o Kliencie, naszych klientach, konkurentach lub dostawcach, nie mogą używać ani udostępniać tych informacji w celu handlu akcjami lub do jakichkolwiek innych celów, z wyjątkiem prawidłowego prowadzenia działalności Klienta. Wszystkie informacje na temat klienta, któregokolwiek z naszych klientów, konkurentów lub dostawców, które nie zostały udostępnione ogółowi społeczeństwa, należy uznać za informacje poufne lub “niepubliczne”.

Kodeks postępowania ABR Consulting Group Sp. z o.o. obejmuje szeroki zakres praktyk i procedur biznesowych. Nie obejmuje wszystkich kwestii, które mogą się pojawić, ale określa podstawowe zasady, które powinny kierować wszystkimi pracownikami i urzędnikami wszystkich podmiotów w grupie ABR Consulting Group Sp. z o.o.. Wszyscy nasi pracownicy i urzędnicy muszą działać odpowiednio i starać się unikać niewłaściwego zachowania. Kodeks powinien również zostać dostarczony i śledzony przez agentów i przedstawicieli ABR Consulting Group Sp. z o.o.. Ponadto nasze zasady dotyczą różnych operacji i musisz znać i przestrzegać tych zasad, które mają zastosowanie do Twojej codziennej pracy.

Jeśli prawo jest wydaje Ci się sprzeczne z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie, musisz przestrzegać prawa. Jeśli masz wątpliwości dotyczące konfliktów z prawem, powinieneś zapytać swojego prawnika, jak poradzić sobie z tą sytuacją.

Osoby naruszające normy zawarte w niniejszym Kodeksie będą podlegały postępowaniu dyscyplinarnemu, w tym ewentualnemu zwolnieniu. Ponadto, naruszenia niniejszego Kodeksu mogą również stanowić naruszenie prawa i mogą skutkować karami cywilnymi lub karnymi. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, która Twoim zdaniem może naruszać lub prowadzić do naruszenia niniejszego Kodeksu, postępuj zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Kodeksie.

Konflikt interesów

Oczekuje się, że będziesz działać w najlepszym interesie naszej firmy i chronić swoją reputację, unikając konfliktu interesów.

Osobiste relacje lub interesy nie mogą wpływać na działalność. Oznacza to, że nie wolno ci tworzyć ani utrzymywać osobistych relacji, które mogą tworzyć lub wywoływać pozory konfliktu z interesami ABR Consulting Group Sp. z o.o. lub mogą wpływać lub wydawać się wpływać na twój osąd w wykonywaniu obowiązków służbowych. Powinieneś na przykład unikać inwestycji, interesów, powiązań lub działań, które mogą sprawić, że inni będą wątpić w twoją uczciwość lub zdolność do obiektywnego wykonywania swoich obowiązków.

Każdy pracownik musi poinformować swojego kierownika o istniejącym lub potencjalnym konflikcie interesów i szukać rozwiązania z kierownikiem, aby uniknąć lub przynajmniej zminimalizować konflikt interesów.

Ochrona prywatności danych

ABR Consulting Group Sp. z o.o. zobowiązuje się szanować prywatność i uczciwość swoich pracowników i partnerów biznesowych.

Przestrzegamy surowych standardów przy przetwarzaniu danych osobowych naszych pracowników i danych naszych partnerów biznesowych. Wszystkie dane osobowe gromadzone i przechowywane przez ABR Consulting Group Sp. z o.o. będą przetwarzane w sposób uczciwy, przejrzysty, starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Dostęp do rejestrów personelu jest ograniczony do pracowników i agentów ABR Consulting Group Sp. z o.o., którzy mają odpowiednie uprawnienia i potrzebują informacji biznesowych. Poufne informacje o pracownikach nie mogą być ujawniane nikomu spoza firmy bez odpowiedniego upoważnienia lub chyba że wymaga tego prawo.

Zarządzanie

Praktyka ładu firmowego ABR Consulting Group Sp. z o.o. obejmuje wytyczne i zasady Grupy ABR Consulting Group Sp. z o.o.. Rada Zarządu spółki jest odpowiedzialna za wdrożenie dobrego ładu firmowego w grupie.

Etyka i wartości

Rada Zarządu ABR Consulting Group Sp. z o.o. określiła wartości firmowe spółki. Wartości te zostały w pełni ujawnione i są znane w całej Grupie ABR Consulting Group Sp. z o.o.. Wartości są wymienione poniżej:

Poszanowanie

Okazuj szacunek kolegom, klientom i ich firmom. Zawsze reprezentuj ABR Consulting Group Sp. z o.o. we właściwy sposób.

Niezawodność

Bądź lojalny wobec dyrektyw ABR Consulting Group Sp. z o.o. i przestrzegania umów z klientami, współpracownikami i innymi osobami.

Innowacja

Szybko dostosowuj nowe rozwiązania, gdy są dostępne. Pomagają one poprawić efektywność procesów biznesowych klienta.

Kompetencja

Polegaj na własnych umiejętnościach i bądź chętny do nauki, a także pomocy. Upewnij się, że znasz dobrze swoje umiejętności, wykonując pracę dla klienta.

Duch zespołu

Dziel się wiedzą i zasobami z innymi oraz wykorzystuj swoje mocne strony do współpracy w najlepszym interesie firmy.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania ABR Consulting Group Sp. z o.o. jest podstawą dla wszystkich pracowników i zawiera wytyczne dotyczące prowadzenia działalności na całym świecie.

Kodeks postępowania ma również zastosowanie do osób, które podejmują się zadań i działają w imieniu ABR Consulting Group Sp. z o.o., w tym członków zarządu, audytorów, odsprzedawców, partnerów, konsultantów i innych, a także wielu innych osób. Wszystkie działania i decyzje w ABR Consulting Group Sp. z o.o. muszą być zgodne z Kodeksem postępowania. W przypadkach, w których nie można zastosować normalnych zasad, wszystkie działania i decyzje muszą spełniać najwyższe możliwe standardy etycznego postępowania.

Kodeks postępowania ABR Consulting Group Sp. z o.o. został dokładnie przekazany i zrozumiany we wszystkich jednostkach w całej Grupie. Wszyscy menedżerowie i pracownicy są zobowiązani do zgłaszania wszelkich incydentów, które nie są zgodne z Kodeksem.

Główne cele

 • Zachowaj pełną poufność w odniesieniu do informacji o współpracownikach, klientach i partnerach biznesowych.
 • Szacunek należy wykazać we wszystkich relacjach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, opartych na takich zasadach, jak równość i różnorodność.
 • Należy unikać sytuacji, w których może powstać zewnętrzny lub wewnętrzny konflikt interesów.
 • ABR Consulting Group Sp. z o.o. utrzymuje różnorodność w powoływaniu osób z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych. Jako miejsce pracy, ABR Consulting Group Sp. z o.o. ma neutralny stosunek do religii i filozofii życia. Aby uniknąć konfliktów w miejscu pracy, zabronione są żadne formy nauczania religii, agitacji lub prowokacji religijnej.
 • Zero tolerancji dotyczy usług lub prezentów, które mogą być uznane za nieodpowiednie lub mogą stworzyć poczucie obowiązku.
 • Działania i decyzje muszą być rozpatrywane w taki sposób, aby mogły prowadzić zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne dochodzenia.
 • Pracownicy, kierownictwo i ich bliscy krewni nie mogą otrzymywać pożyczek ani innych korzyści od klientów i dostawców.
 • Każdy pracownik i kierownik jest indywidualnie odpowiedzialny za ujawnienie stronniczości i wątpliwości dotyczących swojego przełożonego.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

ABR Consulting Group Sp. z o.o. definiuje swoją odpowiedzialność jako sposób działania firmy; obejmuje to etykę i szacunek dla środowiska, a także zaangażowanie na rzecz pozytywnego wpływu społecznego.

ABR Consulting Group Sp. z o.o. stale rozszerza swoją działalność dzięki innowacjom technologicznym i powiązanym umiejętnościom. Głównym celem firmy jest zapewnienie swoim klientom najlepszych dostępnych usług. Podstawowym celem ABR Consulting Group Sp. z o.o. jest zabezpieczenie i zarządzanie codziennymi procesami biznesowymi swoich klientów.

Pracujemy nad:

 • Dostarczaniem rozwiązań związanych z księgowością, które utrzymują naszych klientów o krok przed konkurencją.

Jesteśmy tutaj, by:

 • Promowanie konkurencyjności i przyczynianie się do tworzenia wzrostu i wydajności biznesu naszych klientów.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Ustawienie prywatności

Odwiedzając dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Możesz kontrolować te usługi Cookie tutaj.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi